WBE Noorder Vechtlanden

WBE Noorder Vechtlanden is opgericht in 1992. Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht. 

De wijze waarop gejaagd wordt is aan strenge regels onderworpen. Uitgangspunt is dat alle wildsoorten die hier van nature thuishoren in stand worden gehouden. Regulering van de aantallen is in veel gevallen noodzakelijk om schade aan bos en landbouw te beperken en om overheersing van bepaalde soorten te voorkomen. Jagers spelen hierbij een belangrijke rol. Een planmatig wildbeheer is dus onderdeel van de basisprincipes, ook van de WBE. 

De WBE Noorder Vechtlanden kenmerkt zich door bos en landerijen. Ook zijn er her en der de nodige heidevelden. Dit alles zorgt voor een unieke biotoop waar veel unieke fauna, maar zeker ook flora kan worden aangetroffen. De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.